Kierownik budowy

Kierownik budowy

inż. Sebastian Kożuch

661 242 507

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr_ewid. 87/01/Op - 2002r

Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa,  specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - 1997r

formularz kontaktowy

SZKOLENIE

Pełnione funkcje techniczne

kierownik budowy

inspektor nadzoru inwestorskiego

Pozostałe usługi

prowadzenie dziennika budowy

prowadzenie książek obiektów

doradztwo techniczne

wydawanie opinii technicznych

przeglądy okresowe budynków

inwentaryzacje

Doświadczenie

zdobyte jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, na przykładowych inwestycjach:

Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie 21 → szpital;

Kluczbork, ul. Matejki → budynek wielorodzinny;

Warszawa; Al. Jana Pawła → KFC;

Katowice, ul. Francuska → KFC;

Burger King → Bielany Wrocławskie;

Góra Św. Anny, autostrada  A4 → KFC;

Chmielowice k/Opola → osiedle domów jednorodzinnych;

Kotórz Mały, ul. Cicha → osiedle domów jednorodzinnych;

Opole, ul. Wiosenna → osiedle domów jednorodzinnych;

Opole, ul. Olszyńska → gabinet stomatologiczny;

liczne budowy domów jednorodzinnych klientów indywidualnych

 

 

oraz doświadczenie zdobyte podczas pełnienia obowiązków jako kierownik Hurtowni Budowlanej w Opolu, współpracując z z biurami projektów oraz prowadząc do dnia dzisiejszego własną firmę budowlaną CComplex sp. z o.o.

Przykładowe obiekty:

 

Szukasz kierownika budowy?

Zadzwoń!

661 242 507

Zapraszam do współpracy

inż. Sebastian Kożuch

tel. 662 242 507

biuro@ccomplex.pl

Informacje techniczne dot. uczestników procesu budowlanego, zgodnie z obowiązującym przepisami (Prawo Budowlane, rozdział 3)

Określenie uczestników procesu budowlanego (art.17)

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

 1. inwestor;
 2. inspektor nadzoru inwestorskiego;
 3. projektant;
 4. kierownik budowy lub kierownik robót.

Obowiązki inwestora (art.18)

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
 2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 1. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
 2. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiązki kierownika budowy (art.22)

Zakres obowiązków Kierownika budowy jest określony w Prawie budowlanym. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

Uprawnienia kierownika budowy (art.23)

Kierownik budowy ma prawo:

 1. występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 2. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Obowiązki inspektora nadzoru (art.25)

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Uprawnienia inspektora nadzoru (art.26)

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zakaz łączenia funkcji (art.24)

Zakaz łączenia funkcji:

 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.
 2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Zastępstwo Inwestycyjne

Jeśli nie znasz się na budowie domu?

Powierz budowę domu właśnie nam, firma CComplex Sp. z o.o

posiadamy wieloletnie doświadczenie w budownictwie i szeroką wiedzę techniczną

współpracujemy z najlepszymi wykonawcami

z każdym Inwestorem zawieramy pisemną umowę

obszar wykonywania usług: Opole i okolice

Worker in front of a production site

Przykład, zastępstwo inwestycyjne, Chmielowice k/Opola (etapy prac)

 

ławy fundamentowe
ściany fundamentowe
ogrodzenie alum.(2)
teal- tarasy gresy, bruki - bruki salyga